[REQ] Mineralz Evo 2 generator

Need a generator?


 • Total voters
  11
So far this is where we're at:

Paragon 549
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="stats">
    <Key name="paragon">
      <Value string="GH6KhAsnBNCPn7E9sUeEtRZDdlDUqjYLLtSLE5cSAAtlMTc0M2I2ZTQwYjAxODI3L2VlYWViYWQ2NC81LzAzZTUxOGI4ZTYvNTVgY2MvMTdgYWUwYWUwNDgyM2ViMTM3"/>
    </Key>
    <Key name="pxp10">
      <Value string="dyr4R4BGLH9B454zJMEOftexKdtu89KYEu4y6jBRTOhiODE1NjYvMTdkNjFkL2U1NS9jY2IvNmRlMWI0YTU3LzE3NjE2ZTA3MGM2YGBlYTI2YGNiN2NjYzJlYzg3M2E4"/>
    </Key>
    <Key name="pxp2">
      <Value string="ltWMIIAnfudyanvGWvLx/qpNND+zgboMEqzJraZ7TNQ0M2JjOGRjMWNkMTFkL2A3Ni81MmMwZDA1YWQvMjQ2NWRgMWMxNi8vLzIwYy8yL2U1YDc3LzU2YjNgYDE1MzRi"/>
    </Key>
    <Key name="pxp4">
      <Value string="WeSPpx9W8ef4V5npauxCBDCiytdCGFpcf33YQODpuD4zYTViYjdiMTA1ZWRlMjg3MjBiMzg3OGFjMTIzMGE2LzVlYGBlNGI3LzEvMjBkN2NiY2EvZDdiNWEzLzBkN2Bi"/>
    </Key>
    <Key name="pxp8">
      <Value string="+MSlQRKEE5d6dDCxLJMSjU4hh98kHGkTm4lq8Ayjc/1gMzBkMTUwNjYyM2JiNjQwZDgzYDRlMTcwYjViMmE4ZTA2ODYzODdlOGFgMmJjZDcwMmNkMzQ3N2U3ZTg3OGBj"/>
    </Key>
    <Key name="pxp7">
      <Value string="jyb4qNinLRCyUt6AUcbbDAyBZ7UX/vKl2kp9E1IRLlIyYWBgMmEyNmMvMzBiOC8xZTE4YTc0ZTFhMWAyNTdiM2E4YTNkZC8yLzJlMWFjODBjNWNgNzRlZTFlNTRjNjc1"/>
    </Key>
    <Key name="pxp6">
      <Value string="oeCsY6g2GDyYAa8GkTeFZcoC3G7KhQ3bGDxJOz/tzOg2Y2RjNzUvMDY1YTJiZDIxZWAxOGNgNmUwM2EyNWI2YjcyMTA2M2MzMzZlZGNlODVhYmA4ZGBhMzc3MDA0Ny9i"/>
    </Key>
    <Key name="pxp">
      <Value string="YOEOEzBViJO2d+KGutjJjjEWRODFW5f5831wBcLa5OplNmMvMDdhNzMwZWBhM2MvZTIzZDhjL2UwNWEwODZlZGU3LzAvNy8yYTMxMjBkMDI0ZTgvMDFhNTdhL2E1ZGI2"/>
    </Key>
    <Key name="pxp3">
      <Value string="XZMj1X7+t5BlNa9iEEua0ezj2Ka2EFXcmV3FGGokishjZGAyNDc4N2RhMzAvMDZjMTRgZWRhL2RgZS81ZWBhM2EyMDRlMTAwM2A1Ni81YWFjNGQwNGJlZWQxYGJlYTQ4"/>
    </Key>
    <Key name="pxp5">
      <Value string="LZd8apeLAddfimNY99OUMb4pbfDBg/aaHOS7ilUTZ8EvNGQ3YzFkN2BjYDAzYzQ2N2U3NTBjMGMxZDM0NTBlNDVjNWA0YjY2YmQzYGI1YzI4NzUyYDdkZWJgNTQ3YDY3"/>
    </Key>
    <Key name="xp">
      <Value string="MdI6vn0qE0t+dCXyR01lOVWuZeitlj3kfQExRH0p8PkyMzdlMWFhYGAvYTEwYWAzMDRlNDVhYThkMWIvYDM1NjEvMzVlY2NjZGRhYjA1LzRkNDgvYWQ0Yy8zMDYwMWI3"/>
    </Key>
    <Key name="pxp9">
      <Value string="R10X3e3oXTAwanQLxN0785RNiCAaITTt+tKyByPBS/E2NC83YjY2NWFjMGQvNTRiNi83MjhkZTU3YmViYjRhODIzODVgNjAvYjEzNzg2Yy8vMS9kN2JiMDNkODcyNDY4"/>
    </Key>
    <Key name="level">
      <Value string="SUr2TATwdIZ0PA6F9dT82NpYGPmggLHvboTJdsKYAl4zMGBiNzIwZGIzL2EwYTY3NjE3MGRlNTUzYy80L2FiMzRgNS8zNDYzNGUzM2EyZDcwMzhhZDU4YWUyNDQ4Yzdg"/>
    </Key>
  </Section>
</Bank>

Cheevos file
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="cheevos">
    <Key name="4">
      <Value string="4+/tyfuGNjx77aZ+aNbryAPZAHgaB1i6HcHTlf4gVq80Y2BlZWM1YDIvMGJjN2A1YjVgYDM2ZGRjYDA4LzEvZDMwOGVjYzc3YTQvM2BiODc4L2A4ODYwYTIxMC9kNmMx"/>
    </Key>
    <Key name="3">
      <Value string="d5+lJTjLWjJpSb5VPnPfEtRi+HPpD4DXM+x1x7LNgL0zMjI1NzFjYThiNzgvMTJlNmMzYzJgZDc2MGRgN2FiYjc4NGIzNC82NWM3LzFiMGU2NjQ1YzUzL2AvZTY4MmVg"/>
    </Key>
    <Key name="2">
      <Value string="WN+ctKZnLNdTJQX6ycE3ndMYCk0VA42nX5YHpWgyugQ2YDYvZTUzNmBhNTA0LzAzNmVlMzE3MTc2Y2MyMGE0N2BhMWQzMC80YDM2MDFgMjY0M2AwOGRhYTZiNjI1YjYv"/>
    </Key>
  </Section>
  <Signature value=""/>
</Bank>

All gems
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="Gems">
    <Key name="29">
      <Value string="+6dBqj7PDSxG5b00hzURa7LvAFpJPcYuL76VQfno06Y1LzQ2YzNiMjJjLzE2Yi84YDYzZGE4ZGA4N2NkYzQwMTU0NDEvYTJjYi80LzQ0NmA4MDRlODdgLzE2YGAvNGEz"/>
    </Key>
    <Key name="4">
      <Value string="IDXWq5P+wzQdyzLiYNY7rLwOILQHP5PVXzSAmHg2m1FlM2VhN2BiNWQ3NGI0NjUwNWMyNWBgYDJjNS80Mi82YDVhNC8zODU2MGJlYTAyNDQ4YjQ1MGM1NGA4YC9kMGRk"/>
    </Key>
    <Key name="14">
      <Value string="v6GB0RVeWHt5S3nag88hDCuWjTUWuFXZL5EBx2UX6KI2N2FkYzNlMTQ3NDQ0Y2RkMC9lYjgyYWRgYTEyM2IyMjBgYjAxMGQ2ODA0ZWI1ZWRjMWRhYDBlZGVkN2FjNjUx"/>
    </Key>
    <Key name="16">
      <Value string="+9i04rrZWnNilrup7WsFAeNDvOyUSr6uKXBzUNRK5C4wYmUwNzNgNzgvNTM4NWFlMDEwYTVjNjM2NmUxMjExMGMzYzY4MzU0YzA1NDc0NjRkOGIzYS9hMzg0NDBjMTIz"/>
    </Key>
    <Key name="28">
      <Value string="mCWYf9v32yzEuRiANUwVGn/DVMIdayuqtI5TgBEYqRE3MzEyLzQvNzgwMGIwNS9lL2Q2NGVlZGI0NzFlYjYxMmI4My80NWJgMzFgNDc2ZDA2ZDVgYDEyYTYxMTIwZC9g"/>
    </Key>
    <Key name="25">
      <Value string="R5mITdpJ6Vqv/J0S+8suJBinPv6mUqRcNFp7atue+b8wNjdiYjg4NzY2L2I0MjQ3MjdkMzMwY2VgMjY4NDg3L2FgODM1MDM4YzY1LzA0N2M1ZTE1MjEvODZjY2AvNmAz"/>
    </Key>
    <Key name="30">
      <Value string="LnZDbRb8Pfp6N+2RW3JRaULJztanpkmFBEyShKP++fw2ZDgxNjc2ZGRkZDVlNzZhYGUwMjYzZTQ0Y2RlM2FkMzE3ODUwNjZhNjZkYDI4M2MvOC8zZTExY2E2N2Q1Yjg0"/>
    </Key>
    <Key name="9">
      <Value string="4+Eyqo7A55eQX+no9eAiSlKcgrZUCXHLpg0jUEH9Q18zNGMyMC9gNmBiNWE3NWQ0LzQ0ZTExODRlMS84YGQ0MmU2M2QwMmFgYTNjMmQzY2A2NzdhMjVjNDJjYzJkNmNi"/>
    </Key>
    <Key name="1">
      <Value string="cW9RTdd5ZUJRUKCPCXyrEL67kkVKG2lCzfOxCoDQDAhiLzdjLzQ1MTU0MjQvYDQwNDdlZDU3NmBgLy9gZDFlNjIzMTE3MmI4MDNhZWA1YC8zZS9lZWJhNzQ2ZGEyZTZl"/>
    </Key>
    <Key name="6">
      <Value string="tV5drX1Y8qicNGmG/mRI+rH5jGtCPqPKhOdnhnKOv7cwYTgyNzg1N2BgODRgMjMzODNgYWIwMWUwYzNkNDAzMi8xNzgzLy9jYTFjMDE2YGEvODQ4MjAyODBgYGVlYzFh"/>
    </Key>
    <Key name="19">
      <Value string="uyOM1kJ6cO1Y0p/NfmiWdpWPyH9CZ8Wtnsx+UYkjkc0zZTExLzI1MjQ2N2JgL2Q2ZGNkNjUxMDFiZDZlZWQxMDM1YTU0MTZlNjc0NzMzMzQ4M2EwYjgyODAyYzhhMWA3"/>
    </Key>
    <Key name="3">
      <Value string="YkgfxQU5IbuwVrLTVoqGI1bAUjY36lxJ61lpV4W4f+g3MWVhOGAyMmAzMTU2NjhjODI3NTBjNDBlMDgvN2FiZGVjZDAzZTYyLzhgLzYvNzA2NjRkMGQzM2IxLzY4OGA4"/>
    </Key>
    <Key name="26">
      <Value string="fXjAVLlZGZMAi1DUhhSJE+2nTToE6V7e2aA5N9hcGnc0YzgzYmQ4MDYzYTg2Ly82YWVgNzQwZWAyMmE3YWJgYTM1MjM0ZGRiYTJlZTQwY2A2ZDAxZDIxZWQ3M2I2LzBl"/>
    </Key>
    <Key name="27">
      <Value string="IgobHDyh2+fGTSShaioGOmZhwZmZrnO2Mi1Z0QzZZV5iYjZlYmEvMzc4L2Q4ZWVhM2AzNmBjZTVlMGUzMmEyYTY1NWNgOGI3YjZlLy81YDczYS8xZDNiNzhgYGNkNmVg"/>
    </Key>
    <Key name="8">
      <Value string="362gAHo5KdTy+AccHwgHVunQmYTDkilxwA24uVI/nSZkZTEzODM2NjgxMmMvMzdjYDhgNzIvYy8zYy9iNmU2MTJgLzEyLzBjNzY1MDNlYjE0OGU1NDBiZDY3MjBgNmRk"/>
    </Key>
    <Key name="20">
      <Value string="4gbYx4m4OdMJT/znfvSoi6g/lzCDck4CZyWuGgASrLYwMjMwNWQxNTA1NjA1NWEwZGAyOGM3YDFhODM4MDBiMzMvY2UyYjQ2MTA0ZDQ4MmAwMWAvNmE2MWI1NmVlMWEx"/>
    </Key>
    <Key name="2">
      <Value string="KERMeKnlJepLMAClvqQPrhgP7SPUEo8Nz+cJeBDO+MY4NmJlLzVgMDM0NjM1MWFjY2A3NjRjNGAvNzdkN2EwNmQwYS9jM2ViY2AwMmUxYzNiNGUwZTYwMDUwL2MxLzMw"/>
    </Key>
    <Key name="10">
      <Value string="WSRqQWp3JlO7pWk0Dc6tcIJfkYy9Vqmw7C0DyLfhFQs0YDE2YjJiNjYxYzgyNDVjYzFhMzY1ZTdjYjFiLzAvYWNhMjAxMDJhMzYwMDQ4ZTQxYjMxZGJkNTM1YmAzYTNg"/>
    </Key>
    <Key name="23">
      <Value string="WGVbPM7273pssfo6G62a5GyOc9F63Z1M7bZ5C0qXOA4yYGQ2MjFgN2UzN2AyMjYyNzcvLzE3YzgyNmMwZDc1ZDA4LzEzNGQyMWBjNDBlYS8vN2QvODMvY2VhODNiZGBi"/>
    </Key>
    <Key name="11">
      <Value string="enZQZdiKPiy5saM+znW2487g3Ia2MEqClfbuusGK9jIvL2A0NmQwYzFlMDgyYjZlYjczYTYyNDU2MzA1MWEyZThjN2FhYDAwODczMTNiNTM3ZC8wZGUyY2I0MDU2NzI4"/>
    </Key>
    <Key name="21">
      <Value string="zBd99fus9r8LP7QT4wIMuryF5zbmZxk+MdYN4bqE3OQ1ODZlLzM2YmVlNGI1MDIyNzFhMGMyMTgyLzA0Y2JgMDU2N2IyYjAvMjU1ZGRiYi9lNzQwNWMzYmAzYjAvMWE1"/>
    </Key>
    <Key name="7">
      <Value string="5EVQRnm/FAtuKRY0vsyzc4SWFOYn2sX+lKQEaKBvElIxOGUwMGRkMGExYDIzYzQxYjFkNjg3YzRhMGI3YWU3ZTU3NGI2YjYyYWJjMjc4ZGQ2ZGA0MmU3N2FhNmBjNTZj"/>
    </Key>
    <Key name="15">
      <Value string="I/CI18m7YrsxP8sJGhy7osti34bIvViMO2GepoUDCTxkYzE1YTNjMmA3Ni9jNGM3YjFhOGQyYjI1MWAzL2UvMjhlY2I3MjJiNjFkYjI2YmViYjI3YDYxN2NjLzRiYWBh"/>
    </Key>
    <Key name="17">
      <Value string="fXlSo50rvE8sBA9TKXzMRHa/QKv2x1SuoVBpYCkkbvE2LzUyMjY4NTYyYDhjMy9jZGJlZWEvMmRiYTQ3ODI3YDEzNjg0OGJkL2NiNTczODY1LzQ4NTgzY2IzN2I4MTc0"/>
    </Key>
    <Key name="12">
      <Value string="ZvnOM6x+QsGt8RSPlatBR5aWRGRsLzXZxMctU9fRKIk3Lzg0ZGE2Yjc3N2I4YjhlMzE0NjM2ODRlMTUyYzAzNTZhYjE4MjUwMWBiMGU0YWU1MGRhMmMyLzIvYmU0MWA0"/>
    </Key>
    <Key name="13">
      <Value string="ZdVYPL2Vj5dsHe1EqGfHdaKHM20FNjcr3u2VkvRYNuwxNDFgNTJhN2NjZWI2ZTQ4ZDFhM2JlODUwOGQwYjI0ZTYyNTViYThgMmAyYWJiLzgvMDdjYGM0YGFiMmRhYjgz"/>
    </Key>
    <Key name="22">
      <Value string="yoMw3W8rkcWqLg7uNHzl4A8+L1Zn+vhLJuyfh9bD4wAwMTBgY2MzZWFiL2EwYzM2NmE0YWE1N2BjYC83MTA2ZThgYWAvMTM1YGFgMWU3NDEwMTI2YzM3MWFlLzBjM2Bi"/>
    </Key>
    <Key name="24">
      <Value string="KkGSpiAba32rLgznZidRZpv0J+75ST+dPEMd5HKgT1g0MTZgOC8wLzczMTBgZWIyNDU4MGM4LzY2NjQ3YmUyNGU3OGNhNjBlMGMyMDMyYzIvNjZiYTg2Mi83YzgxMmBl"/>
    </Key>
    <Key name="5">
      <Value string="8ru8DXPLWStBA67h33yL59U+VwGmCpOZDJMhzSyXUQg2NDZkYmRiZGQ0YDhkNGRiZDE4NjdjYDdhY2A0NGBjMDc4YmViYGEwYmU2OC9jNzI4NGI2LzIxMjBgNmJhYmI3"/>
    </Key>
    <Key name="18">
      <Value string="e5HWMLsUQ6SX3acWEXKjzT9cO2Bfz/Gm4NZaNQAiXzxhY2QzMjgvMWI2ODBgLzEyMWRkYGA2MTRgMTAzZDAwYS8xL2QzYzUzMWE0ZGRgMGIyMWVlZGBjYTNlMjZjNWUv"/>
    </Key>
  </Section>
</Bank>Thanks: Sterillium
 

Attachments

Last edited:
Hello guys i wanted so ask if someone could create a MineralZ 2 Generator ^^ I already heard it would be ez but even for that im too stupid to do such things alone :/
Have a nice Day!
 
So far this is where we're at:

Paragon 549
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="stats">
    <Key name="paragon">
      <Value string="GH6KhAsnBNCPn7E9sUeEtRZDdlDUqjYLLtSLE5cSAAtlMTc0M2I2ZTQwYjAxODI3L2VlYWViYWQ2NC81LzAzZTUxOGI4ZTYvNTVgY2MvMTdgYWUwYWUwNDgyM2ViMTM3"/>
    </Key>
    <Key name="pxp10">
      <Value string="dyr4R4BGLH9B454zJMEOftexKdtu89KYEu4y6jBRTOhiODE1NjYvMTdkNjFkL2U1NS9jY2IvNmRlMWI0YTU3LzE3NjE2ZTA3MGM2YGBlYTI2YGNiN2NjYzJlYzg3M2E4"/>
    </Key>
    <Key name="pxp2">
      <Value string="ltWMIIAnfudyanvGWvLx/qpNND+zgboMEqzJraZ7TNQ0M2JjOGRjMWNkMTFkL2A3Ni81MmMwZDA1YWQvMjQ2NWRgMWMxNi8vLzIwYy8yL2U1YDc3LzU2YjNgYDE1MzRi"/>
    </Key>
    <Key name="pxp4">
      <Value string="WeSPpx9W8ef4V5npauxCBDCiytdCGFpcf33YQODpuD4zYTViYjdiMTA1ZWRlMjg3MjBiMzg3OGFjMTIzMGE2LzVlYGBlNGI3LzEvMjBkN2NiY2EvZDdiNWEzLzBkN2Bi"/>
    </Key>
    <Key name="pxp8">
      <Value string="+MSlQRKEE5d6dDCxLJMSjU4hh98kHGkTm4lq8Ayjc/1gMzBkMTUwNjYyM2JiNjQwZDgzYDRlMTcwYjViMmE4ZTA2ODYzODdlOGFgMmJjZDcwMmNkMzQ3N2U3ZTg3OGBj"/>
    </Key>
    <Key name="pxp7">
      <Value string="jyb4qNinLRCyUt6AUcbbDAyBZ7UX/vKl2kp9E1IRLlIyYWBgMmEyNmMvMzBiOC8xZTE4YTc0ZTFhMWAyNTdiM2E4YTNkZC8yLzJlMWFjODBjNWNgNzRlZTFlNTRjNjc1"/>
    </Key>
    <Key name="pxp6">
      <Value string="oeCsY6g2GDyYAa8GkTeFZcoC3G7KhQ3bGDxJOz/tzOg2Y2RjNzUvMDY1YTJiZDIxZWAxOGNgNmUwM2EyNWI2YjcyMTA2M2MzMzZlZGNlODVhYmA4ZGBhMzc3MDA0Ny9i"/>
    </Key>
    <Key name="pxp">
      <Value string="YOEOEzBViJO2d+KGutjJjjEWRODFW5f5831wBcLa5OplNmMvMDdhNzMwZWBhM2MvZTIzZDhjL2UwNWEwODZlZGU3LzAvNy8yYTMxMjBkMDI0ZTgvMDFhNTdhL2E1ZGI2"/>
    </Key>
    <Key name="pxp3">
      <Value string="XZMj1X7+t5BlNa9iEEua0ezj2Ka2EFXcmV3FGGokishjZGAyNDc4N2RhMzAvMDZjMTRgZWRhL2RgZS81ZWBhM2EyMDRlMTAwM2A1Ni81YWFjNGQwNGJlZWQxYGJlYTQ4"/>
    </Key>
    <Key name="pxp5">
      <Value string="LZd8apeLAddfimNY99OUMb4pbfDBg/aaHOS7ilUTZ8EvNGQ3YzFkN2BjYDAzYzQ2N2U3NTBjMGMxZDM0NTBlNDVjNWA0YjY2YmQzYGI1YzI4NzUyYDdkZWJgNTQ3YDY3"/>
    </Key>
    <Key name="xp">
      <Value string="MdI6vn0qE0t+dCXyR01lOVWuZeitlj3kfQExRH0p8PkyMzdlMWFhYGAvYTEwYWAzMDRlNDVhYThkMWIvYDM1NjEvMzVlY2NjZGRhYjA1LzRkNDgvYWQ0Yy8zMDYwMWI3"/>
    </Key>
    <Key name="pxp9">
      <Value string="R10X3e3oXTAwanQLxN0785RNiCAaITTt+tKyByPBS/E2NC83YjY2NWFjMGQvNTRiNi83MjhkZTU3YmViYjRhODIzODVgNjAvYjEzNzg2Yy8vMS9kN2JiMDNkODcyNDY4"/>
    </Key>
    <Key name="level">
      <Value string="SUr2TATwdIZ0PA6F9dT82NpYGPmggLHvboTJdsKYAl4zMGBiNzIwZGIzL2EwYTY3NjE3MGRlNTUzYy80L2FiMzRgNS8zNDYzNGUzM2EyZDcwMzhhZDU4YWUyNDQ4Yzdg"/>
    </Key>
  </Section>
</Bank>

Cheevos file
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="cheevos">
    <Key name="4">
      <Value string="4+/tyfuGNjx77aZ+aNbryAPZAHgaB1i6HcHTlf4gVq80Y2BlZWM1YDIvMGJjN2A1YjVgYDM2ZGRjYDA4LzEvZDMwOGVjYzc3YTQvM2BiODc4L2A4ODYwYTIxMC9kNmMx"/>
    </Key>
    <Key name="3">
      <Value string="d5+lJTjLWjJpSb5VPnPfEtRi+HPpD4DXM+x1x7LNgL0zMjI1NzFjYThiNzgvMTJlNmMzYzJgZDc2MGRgN2FiYjc4NGIzNC82NWM3LzFiMGU2NjQ1YzUzL2AvZTY4MmVg"/>
    </Key>
    <Key name="2">
      <Value string="WN+ctKZnLNdTJQX6ycE3ndMYCk0VA42nX5YHpWgyugQ2YDYvZTUzNmBhNTA0LzAzNmVlMzE3MTc2Y2MyMGE0N2BhMWQzMC80YDM2MDFgMjY0M2AwOGRhYTZiNjI1YjYv"/>
    </Key>
  </Section>
  <Signature value=""/>
</Bank>

All gems
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Bank version="1">
  <Section name="Gems">
    <Key name="29">
      <Value string="+6dBqj7PDSxG5b00hzURa7LvAFpJPcYuL76VQfno06Y1LzQ2YzNiMjJjLzE2Yi84YDYzZGE4ZGA4N2NkYzQwMTU0NDEvYTJjYi80LzQ0NmA4MDRlODdgLzE2YGAvNGEz"/>
    </Key>
    <Key name="4">
      <Value string="IDXWq5P+wzQdyzLiYNY7rLwOILQHP5PVXzSAmHg2m1FlM2VhN2BiNWQ3NGI0NjUwNWMyNWBgYDJjNS80Mi82YDVhNC8zODU2MGJlYTAyNDQ4YjQ1MGM1NGA4YC9kMGRk"/>
    </Key>
    <Key name="14">
      <Value string="v6GB0RVeWHt5S3nag88hDCuWjTUWuFXZL5EBx2UX6KI2N2FkYzNlMTQ3NDQ0Y2RkMC9lYjgyYWRgYTEyM2IyMjBgYjAxMGQ2ODA0ZWI1ZWRjMWRhYDBlZGVkN2FjNjUx"/>
    </Key>
    <Key name="16">
      <Value string="+9i04rrZWnNilrup7WsFAeNDvOyUSr6uKXBzUNRK5C4wYmUwNzNgNzgvNTM4NWFlMDEwYTVjNjM2NmUxMjExMGMzYzY4MzU0YzA1NDc0NjRkOGIzYS9hMzg0NDBjMTIz"/>
    </Key>
    <Key name="28">
      <Value string="mCWYf9v32yzEuRiANUwVGn/DVMIdayuqtI5TgBEYqRE3MzEyLzQvNzgwMGIwNS9lL2Q2NGVlZGI0NzFlYjYxMmI4My80NWJgMzFgNDc2ZDA2ZDVgYDEyYTYxMTIwZC9g"/>
    </Key>
    <Key name="25">
      <Value string="R5mITdpJ6Vqv/J0S+8suJBinPv6mUqRcNFp7atue+b8wNjdiYjg4NzY2L2I0MjQ3MjdkMzMwY2VgMjY4NDg3L2FgODM1MDM4YzY1LzA0N2M1ZTE1MjEvODZjY2AvNmAz"/>
    </Key>
    <Key name="30">
      <Value string="LnZDbRb8Pfp6N+2RW3JRaULJztanpkmFBEyShKP++fw2ZDgxNjc2ZGRkZDVlNzZhYGUwMjYzZTQ0Y2RlM2FkMzE3ODUwNjZhNjZkYDI4M2MvOC8zZTExY2E2N2Q1Yjg0"/>
    </Key>
    <Key name="9">
      <Value string="4+Eyqo7A55eQX+no9eAiSlKcgrZUCXHLpg0jUEH9Q18zNGMyMC9gNmBiNWE3NWQ0LzQ0ZTExODRlMS84YGQ0MmU2M2QwMmFgYTNjMmQzY2A2NzdhMjVjNDJjYzJkNmNi"/>
    </Key>
    <Key name="1">
      <Value string="cW9RTdd5ZUJRUKCPCXyrEL67kkVKG2lCzfOxCoDQDAhiLzdjLzQ1MTU0MjQvYDQwNDdlZDU3NmBgLy9gZDFlNjIzMTE3MmI4MDNhZWA1YC8zZS9lZWJhNzQ2ZGEyZTZl"/>
    </Key>
    <Key name="6">
      <Value string="tV5drX1Y8qicNGmG/mRI+rH5jGtCPqPKhOdnhnKOv7cwYTgyNzg1N2BgODRgMjMzODNgYWIwMWUwYzNkNDAzMi8xNzgzLy9jYTFjMDE2YGEvODQ4MjAyODBgYGVlYzFh"/>
    </Key>
    <Key name="19">
      <Value string="uyOM1kJ6cO1Y0p/NfmiWdpWPyH9CZ8Wtnsx+UYkjkc0zZTExLzI1MjQ2N2JgL2Q2ZGNkNjUxMDFiZDZlZWQxMDM1YTU0MTZlNjc0NzMzMzQ4M2EwYjgyODAyYzhhMWA3"/>
    </Key>
    <Key name="3">
      <Value string="YkgfxQU5IbuwVrLTVoqGI1bAUjY36lxJ61lpV4W4f+g3MWVhOGAyMmAzMTU2NjhjODI3NTBjNDBlMDgvN2FiZGVjZDAzZTYyLzhgLzYvNzA2NjRkMGQzM2IxLzY4OGA4"/>
    </Key>
    <Key name="26">
      <Value string="fXjAVLlZGZMAi1DUhhSJE+2nTToE6V7e2aA5N9hcGnc0YzgzYmQ4MDYzYTg2Ly82YWVgNzQwZWAyMmE3YWJgYTM1MjM0ZGRiYTJlZTQwY2A2ZDAxZDIxZWQ3M2I2LzBl"/>
    </Key>
    <Key name="27">
      <Value string="IgobHDyh2+fGTSShaioGOmZhwZmZrnO2Mi1Z0QzZZV5iYjZlYmEvMzc4L2Q4ZWVhM2AzNmBjZTVlMGUzMmEyYTY1NWNgOGI3YjZlLy81YDczYS8xZDNiNzhgYGNkNmVg"/>
    </Key>
    <Key name="8">
      <Value string="362gAHo5KdTy+AccHwgHVunQmYTDkilxwA24uVI/nSZkZTEzODM2NjgxMmMvMzdjYDhgNzIvYy8zYy9iNmU2MTJgLzEyLzBjNzY1MDNlYjE0OGU1NDBiZDY3MjBgNmRk"/>
    </Key>
    <Key name="20">
      <Value string="4gbYx4m4OdMJT/znfvSoi6g/lzCDck4CZyWuGgASrLYwMjMwNWQxNTA1NjA1NWEwZGAyOGM3YDFhODM4MDBiMzMvY2UyYjQ2MTA0ZDQ4MmAwMWAvNmE2MWI1NmVlMWEx"/>
    </Key>
    <Key name="2">
      <Value string="KERMeKnlJepLMAClvqQPrhgP7SPUEo8Nz+cJeBDO+MY4NmJlLzVgMDM0NjM1MWFjY2A3NjRjNGAvNzdkN2EwNmQwYS9jM2ViY2AwMmUxYzNiNGUwZTYwMDUwL2MxLzMw"/>
    </Key>
    <Key name="10">
      <Value string="WSRqQWp3JlO7pWk0Dc6tcIJfkYy9Vqmw7C0DyLfhFQs0YDE2YjJiNjYxYzgyNDVjYzFhMzY1ZTdjYjFiLzAvYWNhMjAxMDJhMzYwMDQ4ZTQxYjMxZGJkNTM1YmAzYTNg"/>
    </Key>
    <Key name="23">
      <Value string="WGVbPM7273pssfo6G62a5GyOc9F63Z1M7bZ5C0qXOA4yYGQ2MjFgN2UzN2AyMjYyNzcvLzE3YzgyNmMwZDc1ZDA4LzEzNGQyMWBjNDBlYS8vN2QvODMvY2VhODNiZGBi"/>
    </Key>
    <Key name="11">
      <Value string="enZQZdiKPiy5saM+znW2487g3Ia2MEqClfbuusGK9jIvL2A0NmQwYzFlMDgyYjZlYjczYTYyNDU2MzA1MWEyZThjN2FhYDAwODczMTNiNTM3ZC8wZGUyY2I0MDU2NzI4"/>
    </Key>
    <Key name="21">
      <Value string="zBd99fus9r8LP7QT4wIMuryF5zbmZxk+MdYN4bqE3OQ1ODZlLzM2YmVlNGI1MDIyNzFhMGMyMTgyLzA0Y2JgMDU2N2IyYjAvMjU1ZGRiYi9lNzQwNWMzYmAzYjAvMWE1"/>
    </Key>
    <Key name="7">
      <Value string="5EVQRnm/FAtuKRY0vsyzc4SWFOYn2sX+lKQEaKBvElIxOGUwMGRkMGExYDIzYzQxYjFkNjg3YzRhMGI3YWU3ZTU3NGI2YjYyYWJjMjc4ZGQ2ZGA0MmU3N2FhNmBjNTZj"/>
    </Key>
    <Key name="15">
      <Value string="I/CI18m7YrsxP8sJGhy7osti34bIvViMO2GepoUDCTxkYzE1YTNjMmA3Ni9jNGM3YjFhOGQyYjI1MWAzL2UvMjhlY2I3MjJiNjFkYjI2YmViYjI3YDYxN2NjLzRiYWBh"/>
    </Key>
    <Key name="17">
      <Value string="fXlSo50rvE8sBA9TKXzMRHa/QKv2x1SuoVBpYCkkbvE2LzUyMjY4NTYyYDhjMy9jZGJlZWEvMmRiYTQ3ODI3YDEzNjg0OGJkL2NiNTczODY1LzQ4NTgzY2IzN2I4MTc0"/>
    </Key>
    <Key name="12">
      <Value string="ZvnOM6x+QsGt8RSPlatBR5aWRGRsLzXZxMctU9fRKIk3Lzg0ZGE2Yjc3N2I4YjhlMzE0NjM2ODRlMTUyYzAzNTZhYjE4MjUwMWBiMGU0YWU1MGRhMmMyLzIvYmU0MWA0"/>
    </Key>
    <Key name="13">
      <Value string="ZdVYPL2Vj5dsHe1EqGfHdaKHM20FNjcr3u2VkvRYNuwxNDFgNTJhN2NjZWI2ZTQ4ZDFhM2JlODUwOGQwYjI0ZTYyNTViYThgMmAyYWJiLzgvMDdjYGM0YGFiMmRhYjgz"/>
    </Key>
    <Key name="22">
      <Value string="yoMw3W8rkcWqLg7uNHzl4A8+L1Zn+vhLJuyfh9bD4wAwMTBgY2MzZWFiL2EwYzM2NmE0YWE1N2BjYC83MTA2ZThgYWAvMTM1YGFgMWU3NDEwMTI2YzM3MWFlLzBjM2Bi"/>
    </Key>
    <Key name="24">
      <Value string="KkGSpiAba32rLgznZidRZpv0J+75ST+dPEMd5HKgT1g0MTZgOC8wLzczMTBgZWIyNDU4MGM4LzY2NjQ3YmUyNGU3OGNhNjBlMGMyMDMyYzIvNjZiYTg2Mi83YzgxMmBl"/>
    </Key>
    <Key name="5">
      <Value string="8ru8DXPLWStBA67h33yL59U+VwGmCpOZDJMhzSyXUQg2NDZkYmRiZGQ0YDhkNGRiZDE4NjdjYDdhY2A0NGBjMDc4YmViYGEwYmU2OC9jNzI4NGI2LzIxMjBgNmJhYmI3"/>
    </Key>
    <Key name="18">
      <Value string="e5HWMLsUQ6SX3acWEXKjzT9cO2Bfz/Gm4NZaNQAiXzxhY2QzMjgvMWI2ODBgLzEyMWRkYGA2MTRgMTAzZDAwYS8xL2QzYzUzMWE0ZGRgMGIyMWVlZGBjYTNlMjZjNWUv"/>
    </Key>
  </Section>
</Bank>Thanks: Sterillium
Need to test out decryption process, then encryption to another person's bank handle.
 
Last edited:
Top